dip&dzt 2021 SS

11_1248_1
11_1248_1_1
11_1249_3
11_1250_1_1
11_1250_1
11_1251_1
11_1252_1
11_2068_1_1
11_2068_1
11_2069_2
11_4113_3
11_4114_3
11_4115_4
11_4115_5
11_5166_3
11_5167_2_1
11_5167_2
11_5167s_2
11_6197_3
11_6198_2_1
11_6198_2
11_6199_2
11_7072_1
11_7073_3_1
11_7073_3
11_1248_1l
11_2068_1_2l
11_2068_1l
11_4114_1_1l
11_4114_1l
11_4115_5l
11_6199_2l
11_7072_1l
121_bt035_1_1
121_bt035_1_3
121_bt035_1
121_bt036_1
121_op027_1
special thanks to

Tobi Matsuura / Meno Miyazaki / Tomoko Hirayanagi

photograph by

Jin Suzuki / Norihiko Izumiya