dzt fall winter 2020

02_1242_1l
02_1244_1l
02_1245_1l
02_3134_3l
02_3134_3_2l
02_3135_1l
02_3136_2l
02_3137_1l
02_3138_1l
02_3138_1_2l
02_4107_1l
02_4108_1l
02_4109_1l
02_4110_3l
02_4111_2l
02_4111_4l
02_5163_1l
02_5164_2l
02_5165_1l
02_6191_1l
02_6192_1l
02_6193_1l
02_6194_2l
02_7070_2l
02_7071_1l
02_7071_1_2l
220_bt033_1
220_bt034_1
220_bt034_1_2
220_op026_1
220_op026_1_2
special thanks to

Satomi Fujita

photograph by

Kazue Sato / Norihiko Izumiya