dip spring summer 2018

81_1207_2
81_1207_3
81_1208_2
81_1208_3
81_1209_1
81_1210_1
81_1210_2
81_1211_1
81_3116_1
81_3116_2
81_3117_2
81_3118_1
81_5142_1
81_5142_2
81_5142_3
81_5142s_1
81_5142s_2
81_5142s_3
81_5143_2
81_5143s_1
81_5143s_2
81_5144_1
81_5144_2
81_5144s_2
81_6168_2
81_6168_3
81_6169_1
81_6169_2
81_6170_2
81_6170_3_1
81_6170_3_2
81_6171_2
81_8027_1
81_8027_2
81_8027_3
dip_c1
dip_c2
dip_c3
dip_c4
dip_c5
dip_c6
dip_c7
dip_c8
special thanks to

Koroku Matsuura

photograph by

Kazue Sato