spring summer 2014

2014ss_41_1166_1
2014ss_41_1167_1
2014ss_41_1167_2
2014ss_41_1167_3
2014ss_41_1167_4
2014ss_41_1168_1
2014ss_41_1169_1
2014ss_41_1170_1
2014ss_41_1170_2
2014ss_41_1171_1
2014ss_41_1171_2
2014ss_41_1171_3
2014ss_41_2062_1
2014ss_41_2062_2
2014ss_41_2063_1
2014ss_41_2065_1
2014ss_41_2065_2
2014ss_41_3067_1
2014ss_41_3067_2
2014ss_41_3068_1
2014ss_41_5103_1
2014ss_41_5103_2
2014ss_41_5103s_1
2014ss_41_5104_1
2014ss_41_5104s_1
2014ss_41_5105_1
2014ss_41_5105_2
2014ss_41_5105s_1
2014ss_41_5105s_2
2014ss_41_5105s_3
2014ss_41_5105s_4
2014ss_41_5106_1
2014ss_41_5106_2
2014ss_41_5106s_1
2014ss_41_5106s_2
2014ss_41_5107s_1
2014ss_41_5107s_2
2014ss_41_4060_1
2014ss_41_4060_2
2014ss_41_4060_3
2014ss_41_8015_1
2014ss_41_8015_2
2014ss_41_7053_1
2014ss_41_7053_2
2014ss_41_6100_1
2014ss_41_6100_2
2014ss_41_6101_1
2014ss_41_6102_1
2014ss_41_6102_2
2014ss_41_6102_3
2014ss_41_6103_1
2014ss_41_6103_2
2014ss_41_6103_3
2014ss_41_6104_1
2014ss_41_4061_1
2014ss_41_4061_2
2014ss_41_4061_3
2014ss_41_4061_4
2014ss_41_4063_1
2014ss_41_4064_1
2014ss_41_4065_1
2014ss_41_4066_1
2014ss_41_4066_2
2014ss_41_6105_1
2014ss_41_6105_2
2014ss_41_6105_3
special thanks to

Kohei Aoki, Koroku Matsuura, Mio Namikawa

photograph by

Norihiko Izumiya, Suzuyo Kashiwagi